Klagomålshantering 


Elta Finans & Försäkring lämnar vid inledande av kundrelation information om hur eventuella klagomål mot företaget och dess anställda går till och hanteras. Kund informeras också om vem som är klagomålsansvarig samt om möjligheterna för kund att pröva en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden, allmän domstol eller hos skiljedomstol om så avtalats. 

Inkomna klagomål registreras och dokumenteras på ett säkert och varaktigt sätt. Dokumentationen arkiveras på ett sådant vis att det i efterhand går att följa hanteringen av ärendet. Den dokumenterade informationen sparas så länge som det behövs med hänsyn till ärendets karaktär, försäkringsförmedlarens eller kundens behov av dokumentationen. 

Inkomna ärenden handläggs av Johnny Spijk. Klagomålsansvarig fattar beslut i klagomålsärendena. Om så behövs fattas beslut i ärende i samråd mellan klagomålsansvarig och företagets ledning. 

Alla klagomål som inkommer till Elta Finans & Försäkring besvaras snarast möjligt. För det fall vi inte har möjlighet att besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att det togs emot, informeras klaganden om hur den fortsatta handläggningen av klagomålet kommer att ske. 

Ett klagomål hanteras alltid med tillbörlig omsorg. Som ett led i detta besvaras alltid klagomålen sakligt och korrekt. När kunden så önskar besvaras klagomålet skriftligen. Kunden informeras alltid om att möjlighet till skriftligt bemötande finns. 

För det fall klagomålet bedöms ogrundat och därav avvisas informeras kunden om skälen för att klagomålet avvisas. I samband med att klagomålet avvisas lämnas också information om möjligheterna att pröva ärendet hos Allmänna reklamationsnämnden, allmän domstol eller hos skiljedomstol om så avtalats.

Klagomålsansvarig informerar fortlöpande anställda och ledning om antalet inkomna ärenden, det som klagomålen berör samt om klagomålens utgång. 

Anställda hos Elta Finans & Försäkring har en kopia av denna instruktion och informeras fortlöpande om eventuella förändringar. 

Instruktionen ses fortlöpande över och revideras vid behov. 

Denna klagomålsinstruktion är fastställd av Johnny Spijk den 17 juni 2009